Ngành Lễ tân khách sạn
      Ngành Lễ tân khách sạn:
      

Tên môn học

Số tiết học

Môn thi

Bố trí theo học kỳ(HK)

Tổng số

thuyết

Thực hành

HK1

HK2

HK3

HK4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A.  Các môn học chung

435

237

198

 

375

60

0

0

1. Giáo dục quốc phòng (*)

75

51

24

 

75

 

 

 

2. Giáo dục thể chất

60

10

50

 

60

 

 

 

3. Chính trị

90

60

30

 

90

 

 

 

4. Anh văn cơ bản

120

60

60

 

60

60

 

 

5. Tin học cơ bản

60

30

30

 

60

 

 

 

6. Pháp luật đại cương (**)

30

26

4

 

30

 

 

 

B. Các môn học cơ sở

165

90

75

 

0

165

0

0

7. Tổng quan du lịch

30

15

15

 

 

30

 

 

8. Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch

30

15

15

 

 

30

 

 

9. Tâm lý khách du lịch

30

15

15

 

 

30

 

 

10. Marketing du lịch

30

15

15

 

 

30

 

 

11. Kỹ năng giao tiếp

45

30

15

 

 

45

 

 

C. Các môn học chuyên ngành

900

420

480

 

0

120

390

360

12. Tổ chức kinh doanh khách sạn

45

30

15

 

 

 

45

 

13. Lịch sử văn hóa Việt Nam

60

45

15

 

 

 

60

 

14. Luật áp dụng trong kinh doanh

45

30

15

 

 

 

45

 

15. Nghiệp vụ buồng

30

15

15

 

 

 

30

 

16. Nghiệp vụ thanh toán

30

15

15

 

 

 

 

30

17. Địa lý du lịch

30

15

15

 

 

 

 

30

18. Nghiệp vụ văn phòng

30

15

15

 

 

 

 

30

19. Tin học ứng dụng

30

15

15

 

 

 

 

30

20. Anh văn chuyên ngành

120

60

60

 

 

 

60

60

21. Lý thuyết lễ tân

180

120

60

 

 

60

60

60

22. Thực hành lễ tân

240

0

240

 

 

60

60

120

Tổng cộng

1440

747

753

 

375

345

360

360

Tin Liên Quan