CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN
      CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN
      

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

CỦA TRƯỜNG  TRUNG CẤP KINH TẾ DU LỊCH DUY TÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/10/QĐ-DT của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Duy Tân)

 

 I.      Phòng Tài chính Kế toán.

Trưởng phòng là người điều hành các Công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật. Giúp việc trưởng phòng có các phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của trưởng phòng. Cán bộ, nhân viên phụ trách các công việc do trưởng phòng phân công

1.      Chức năng.

-   Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các vấn đề liên quan đến tài chính-kế toán cuả trường.

-   Thực hiện công tác quản lý tài chính của nhà trường.

-   Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán

-   Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

2.      Nhiệm vụ.

-   Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác tài chính, kế toán và quản lý Cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

-   Xây dụng kế hoạch tài chính hàng năm của trường.

-   Cân đối nguồn vốn, tiết kiệm chi tiêu để đầu tư chiều sâu.

-   Quản lý các nguồn thu: học phí, lệ phí, dịch vụ đào tạo, dịch vụ sản xuất và các nguồn thu khác; quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

-   Thanh toán các hóa đơn, chứng từ, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của trường một cách có hiệu quả.

-   Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng chế độ.

-   Báo cáo kiểm toán, quyết toán hàng quý, năm trình Hội đồng quản trị.

-   Theo dõi công tác đầu tư, mua sắm, công nợ, sửa chữa xây dựng.

-   Chủ trì thực hiện việc quyết toán các hạng mục công trình.

-   Tham gia khảo giá, đánh giá, đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng ký kết, quản lý việc thực hiện các hợp đồng kinh tế; tham gia nghiệm thu các loại vật tư, thiết bị, công trình xây dựng, các hợp đồng kinh tế.

-   Quản lý tài sản cố định.

-   Chủ trì công tác quản lý tài chính và kiểm kê hàng năm; công khai tài chính hàng năm.

-   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc gửi thông báo và thu học phí hàng kỳ của học sinh - sinh viên.

-   Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


   II.      Phòng Đào tạo.

Trưởng phòng là người điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật. Giúp việc trưởng phòng có các phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của trưởng phòng. Cán bộ, nhân viên phụ trách các công việc do trưởng phòng phân công.

Phòng Đào tạo được chia thành 2 tổ : tổ Đào tạo và tổ Công tác Học sinh sinh viên (HSSV)

1.      Chức năng.

-         Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, kiểm định chất lượng đào tạo, tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo kết hợp với lao động, sản xuất, dịch vụ.

-         Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về đào tạo, bồi dưỡng học sinh-sinh viên và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

-         Thực hiện các công tác liên quan đến học sinh – sinh viên của Trường trung cấp Kinh tế - Du lịch Duy Tân.

2.      Nhiệm vụ.

a)     Tổ Đào tạo:

-         Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo, thi học kỳ, thi tốt nghiệp hàng năm, dự báo chiến lược phát triển công tác đào tạo; chủ trì trong việc xây dụng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp trong và ngoài trường.

-         Tổ chức tuyển sinh và phân lớp học sinh, sinh viên khóa mới; quản lý kỷ cương, nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh, sinh viên, theo dõi việc chấp hành các nội qui, qui chế về giáo dục và đào tạo.

-         Tổ chức thực hiện quy chế giảng dạy, học tập; theo dõi thi và kiểm tra, học lại, thi lại; quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chí, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập của học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

-         Tổ chức khai giảng, bế giảng, lễ tốt nghiệp cho các khóa đào tạo.

-         Tổ chức dự giờ, dự lớp, hội giảng, thi học sinh giỏi; tổ chức bồi dưỡng giáo viên, nâng Cao năng lực sư phạm trong giáo viên; quản lý phiếu báo giảng, thống kê giờ dạy của giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng.

-         Quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dụng, chương trình, giáo trình giảng dạy của các khoa chuyên môn; theo dõi việc đào tạo bồi dưỡng, liên kết, liên thông; thực hiện thanh tra giáo dục.

-         Quản lý ngân hàng đề thi, kết quả thi, chỉ đạo cập nhật ngân hàng đề thi.

-         Quản lý, cấp phát các loại hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu về quản lý giáo dục; hướng dẫn các khoa, các giáo viên thực hiện việc ghi chép nghiệp vụ các loại hồ sơ số sách, biểu mẫu, cải tiến công tác nghiệp vụ sư phạm đối với các khoa, chỉ đạo dọc hệ thống giáo vụ các khoa theo hướng tập trung một đầu mối là phòng đào tạo.

-         Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các hình thức thi hết môn, học kỳ, tốt nghiệp; phối hợp với các khoa trong việc in ấn và phát hành đề thi học kỳ, kết thúc môn, tốt nghiệp.

-         Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, xét lên lớp, hội đồng sư phạm; dự thảo trình duyệt các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học, khóa học, các báo cáo biểu mẫu thống kê thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng.

-         Phối hợp và tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp; tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên được hưởng học bổng.

-         Chủ trì nội dung sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai tuần đầu hàng tháng.

-         Cấp thẻ thư viện và phục vụ bạn đọc.

-         Mua, bán, nhận, nhân bản các loại sách.

-         Quản lý kho sách, cơ sở vật chất, các trang thiết bị của thư viện.

-         Tham gia quản lý việc mua sắm vật tư, nguyên liệu, dụng cụ phục vụ đào tạo theo định mức trong học kỳ, năm học.

-         Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

b)     Tổ Công tác Học sinh Sinh viên:

-         Tham mưu và triển khai chủ trương của Ban Giám hiệu, Đảng uỷ về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; quản lý duy trì mọi nề nếp trong sinh hoạt học tập và thực hiện chế độ chính sách, công tác khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

-         Tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác giáo dục học sinh-sinh viên, công tác quản lý ký túc xá, các hoạt động ngoại khóa của học sinh-sinh viên.

-         Xây dựng, trình Hiệu trưởng Phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, công tác hoạt động văn hóa thể dục thể thao và quản lý học sinh, sinh viên đầu khóa và đầu năm học.

-         Phối hợp với Đoàn Thanh niên trong việc kiểm tra duy trì nề nếp sinh hoạt học tập và tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao hàng năm của học sinh, sinh viên.

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học của học sinh, sinh viên.

-         Thực hiện và giải quyết các chế độ chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xét học bổng khuyến khích học tập, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

-         Tiếp nhận, quản lý, bảo quản toàn bộ hồ sơ của học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.

-         Phối hợp với Công an phường trên địa bàn Trường đóng để giải quyết các vấn đề vi phạm trật tự trị an của học sinh, sinh viên.

-         Quản lý, giáo dục nếp sống văn hóa, nề nếp kỷ cương học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên; cập nhật chuyên cần học sinh, sinh viên hàng ngày.

-         Tiếp phụ huynh học sinh, sinh viên cá biệt.

-         Xử lý học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của học sinh, sinh viên.

-         Cấp giấy xác nhận và cấp thẻ học sinh, sinh viên.

-         Quản lý công tác bình xét đạo đức hàng tháng và là đầu mối trong việc tổng hợp xét cấp học bổng khuyến khích cho học sinh, sinh viên.

-         Quản lý hồ sơ trúng tuyển và lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên.

-         Phối hợp xét chọn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, vùng sâu vùng xa, gia đình đặc biệt khó khăn để đề nghị miễn, giảm học phí.

-         Giữ gìn trật tự an ninh học đường trong khuôn viên nhà trường.

-         Phối hợp với Đoàn trường tập hợp học sinh, sinh viên sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai tuần đầu tháng.

-         Chủ trì, phối hợp với đoàn thanh niên và công đoàn trường trong việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

-         Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng quản lý học sinh, sinh viên; xét khen thưởng và xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên.

-         Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác đến đào tạo.

-         Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

IV. Phòng tổ chức hành chính.

Trưởng phòng là người điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật. Giúp việc trưởng phòng có các phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của trưởng phòng. Cán bộ, nhân viên phụ trách các công việc do trưởng phòng phân công.

Phòng Tổ chức Hành chính được chia thành 2 tổ: tổ Tổ chức Hành chính (TCHC) và tổ Quản trị đời sống.

1.      Chức năng:

-   Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính tổng hợp, thi đua, bảo vệ nội bộ và quản lý cán bộ, nhân viên nhà trường theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

-   Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý công tác tổ chức, hành chính, văn phòng.

-   Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2.      Nhiệm vụ:

a)     Tổ Tổ chức Hành chính.

Công tác hành chính - Văn phòng:

-   Quản lý công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật công văn giấy tờ theo quy định. Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tiếp nhận và phát hành các loại công văn đi và đến, các văn bản nội bộ; các bưu phẩm, thư cho CB, GV, NV Và HSSV.

-   Dự thảo, đánh máy, nhân bản các văn bản, quyết định, kế hoạch chung của Hiệu trưởng. cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm.

-   Cấp giấy chứng nhận, Thẻ CB, GV, NV.

-   Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón, tiếp khách đến làm việc với nhà trường.

-   Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của nhà trường.

-   Chăm lo điều kiện làm việc và phục vụ các đồng chí lãnh đạo nhà trường.

-   Phục vụ, trang trí các hội nghị, hội thảo, lễ hội.

-   Xây dựng lịch công tác tuần, tháng, quý, năm.

-   Quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, công tác an toàn lao động.

-   Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các công tác chung của trường.

-   Quản lý các phòng khách, phòng giao ban, hội trường.

-   Thực hiện các công việc phục vụ thuộc lĩnh vực văn phòng.

* Công tác Tổ chức nhân sự:

-   Quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (cơ hữu và hợp đồng).

-   Quản lý việc thực hiện các chế độ, chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân.

-   Nghiên cứu, phổ biến chế độ chính sách cho CB,GV, NV.

-   Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, chuẩn bị và đề bạt cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận.

-   Trình Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường.

-   Quản lý lao động và tiền lương, công tác báo hiểm xã hội.

-   Tổng hợp, đề xuất việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên và giáo viên;

-   Phối hợp với thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến CB,GV,CNV và HSSV toàn trường.

* Công tác bảo vệ:

-   Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

-   Quản lý và làm thủ tục đăng ký quân nhân dự bị, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ cho CB, GV, CNV trong trường.

-   Tổ chức thực hiện công tác trực bảo vệ trường 24/24 giờ.

-   Thực hiện các hiệu lệnh về thời gian làm việc và học tập.

-   Kiểm tra phòng, tắt đèn, quạt và khóa cửa tất cả các phòng học lý thuyết sau mỗi buổi học.

-   Kiểm tra và khóa cửa các phòng thực hành máy tính và mở khóa bảo vệ tại các cửa phòng 15 phút trước khi bắt đầu xuất học và 30 phút sau kết thúc ca thực hành cuối cùng trong ngày.

-   Đóng và tắt đèn bảo vệ và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trong phạm vi trường vào chiều tối và rạng sáng.

-   Kiểm tra và tắt các đèn, quạt đang còn hoạt động tại các phòng học lý thuyết sau mỗi buổi học.

-   Quản lý, hướng dẫn khách đến trường quan hệ công tác.

-   Kiểm tra, ghi sổ nhật ký trực hàng ngày.

b)     Tổ Quản trị đời sống.

-   Nghiên cứu, đề xuất các chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

-   Theo dõi và giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-   Tổng hợp, đề xuất các chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động.

-   Đề xuất các chế độ khác liên quan đến người lao động như Tết lễ, nghỉ ngơi, phúng viếng, cưới hỏi, thăm ốm, trợ cấp khó khăn, chi bồi dưỡng, v.v…

-   Thực hiện công tác quản lý, nghiên cứu đề xuất mua sắm, sửa chữa các loại tài sản, trang thiết bị, dụng cụ dùng cho học tập-giảng dạy của nhà trường.

Tin Liên Quan