QUẢN TRỊ MARKETING
      QUẢN TRỊ MARKETING
      

Tên môn học

Số tiết học

Môn thi

Bố trí theo học kỳ(HK)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

HK1

HK2

HK3

HK4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A.  Các môn học chung

435

237

198

 

375

60

0

0

1. Giáo dục quốc phòng (*)

75

51

24

 

75

 

 

 

2. Giáo dục thể chất

60

10

50

 

60

 

 

 

3. Chính trị

90

60

30

 

90

 

 

 

4. Anh văn cơ bản

120

60

60

 

60

60

 

 

5. Tin học cơ bản

60

30

30

 

60

 

 

 

6. Pháp luật đại cương (**)

30

26

4

 

30

 

 

 

B. Các môn học cơ sở

405

285

120

 

0

345

60

0

7. Kinh tế chính trị

60

45

15

 

 

60

 

 

8. Luật kinh tế

30

15

15

 

 

30

 

 

 9. Kinh tế vi mô

45

30

15

 

 

45

 

 

10. Lý thuyết kế toán

60

45

15

 

 

60

 

 

11. Thống kê doanh nghiệp

60

45

15

 

 

60

 

 

12. Marketing căn bản

60

45

15

 

 

60

 

 

13. Soạn thảo văn bản

30

15

15

 

 

30

 

 

14. Tài chính – Tiền tệ

60

45

15

 

 

 

60

 

C. Các môn học chuyên ngành

630

435

195

 

0

0

285

345

15. Quản trị học

60

45

15

 

 

 

60

 

16. Quản trị doanh nghiệp

45

30

15

 

 

 

45

 

17. Quản trị nhân lực

60

45

15

 

 

 

60

 

18. Quản trị tài chính

60

45

15

 

 

 

60

 

19. Quản trị marketing

60

45

15

 

 

 

60

 

20. Quản trị thương hiệu

30

15

15

 

 

 

 

30

21. Nghiên cứu marketing

30

15

15

 

 

 

 

30

22. Marketing quốc tế

45

30

15

 

 

 

 

45

23. Marketing thương mại

60

45

15

 

 

 

 

60

24. Quản trị chiến lược

60

45

15

 

 

 

 

60

25. Hành vi người tiêu dùng

45

30

15

 

 

 

 

45

26. Quản trị chất lượng

45

30

15

 

 

 

 

45

27.  Quản trị bán hàng

30

15

15

 

 

 

 

30

Tổng cộng

1470

912

528

 

375

405

345

345

Tin Liên Quan